Tyskland gambling marked

Tyskland gambling marked h1>

Andre tilgjengelige sprak: ingen.

Brussel, 23. oktober 2012.

Online gambling i det indre marked – Ofte stilte sporsmal.

Hvorfor vedtar Kommisjonen en handlingsplan for online gambling?

Online gamblingtjenester er bade etterspurt og utbredt i hele EU, og den okonomiske betydningen av sektoren fortsetter a vokse. Denne prosessen har sa langt vist seg a v re i stor grad uavhengig av begrensningsnivaet for enkelte medlemsstater. I 2008 ble fire av de fem storste nasjonale online gamblingmarkedene i EU preget av meget restriktiv regulatoriske modeller (Tyskland, Italia, Frankrike, Sverige)

Online teknologi utvikler seg raskt, blant annet gjennom ulike kanaler som internett, mobiltelefonteknologi eller digital-tv. De ulike former for gamblingtjenester kan operere pa tvers av landegrensene og kan ogsa fungere utenfor kontrollen av medlemsstaternes ansvarlige myndigheter. Forbrukerne i Europa som soker utenfor nasjonale grenser for online gambling tilbud kan ofte bli utsatt for radende farer som svindel.

Et stadig okende antall medlemsstater har gjennomgatt en gjennomgang av deres nasjonale gamblinglovgivning de siste arene. Online gambling regulering i medlemsstatene er preget av et stort mangfold av regelverk. Noen fa medlemsstater forbyder tilbud av sjansespill pa internett, enten for alle spill eller for bestemte typer, for eksempel poker og kasinospill (for eksempel Tyskland, Nederland). I noen europeiske jurisdiksjoner er monopolregimer (tilbyr online gamblingtjenester) blitt etablert (for eksempel Finland, Portugal, Sverige). Disse drives enten av en statskontrollert offentlig operator eller av en privat operator pa grunnlag av en eksklusiv rettighet. Et voksende antall medlemsstater har imidlertid etablert lisensordninger, slik at flere enn en operator kan tilby tjenester pa markedet (for eksempel Danmark, Estland, Frankrike, Italia, Spania).

Hostarets gronne konsultasjon (se IP / 11/358) viste at medlemsstater i hovedsak har de samme malene: a beskytte forbrukerne, sikre et rettferdig og gjennomsiktig tilbud, hindre svindel og beskytte integriteten til sport. Konsultasjonen viste ogsa at synspunkter konvergerte pa fordelene av samarbeid fordi i et elektronisk miljo ikke kan medlemsstater effektivt lose de utfordringene de star overfor pa egen hand. Dette er bare mulig hvis medlemslandene og EU-institusjonene jobber sammen, og dermed dagens handlingsplan.

Hvor stor er gambling markedet i EU?

I 2011 ble de arlige inntektene fra gambling tjeneste sektor 1 anslatt til 84,9 milliarder euro (EU27). Online gamblingtjenester utgjorde arlige inntekter pa over 9,3 milliarder euro i 2011, ca 10% av det totale spillmarkedet og representerer en gjennomsnittlig arlig vekst pa 14,7%.

I 2015 estimeres det at nettbasert gambling i EU vil generere arlige inntekter pa 13 milliarder euro, 14,2% av det totale gamblingmarkedet. 2.

Hva dekkes av online gambling?

«Online gambling» kan referere til en rekke forskjellige gamblingtjenester og distribusjonskanaler. Definisjonene pa nasjonalt niva er fragmentert. Nar aktiviteten tilbys pa nettet, kan begrepet «sjansespill» dekke:

Betting tjenester (inkludert hest og hund racing, event betting og pool konkurranser)

Poker og kasino tjenester.

Gambling tjenester drevet av og til fordel for anerkjente veldedighetsorganisasjoner og ideell organisasjon.

Mediespilletjenester (dvs. spill i mediaets redaksjonelle innhold)

Salgsfremmende tjenester som bestar av kampanjer med en premie eller hvor deltakelse er utelukkende knyttet til kjop.

I de fleste jurisdiksjoner er et spill av sjanse et spill som gir mulighet til a konkurrere om premier og som helt eller delvis er avhengig av sjanse, noe som betyr at det ikke kan pavirkes av spilleren.

Hva er kommunikasjonen som foreslar?

Kommunikasjonen beskriver en omfattende handlingsplan som omfatter en rekke utfyllende tiltak.

Kommunikasjonen dekker fem prioriterte tiltaksomrader:

1. Overholdelse av nasjonale reguleringsrammer med EU-lov.

Medlemsstatene er i utgangspunktet frie til a fastsette malene i deres politikk for tilfeldighetsspill og a definere i detalj det beskyttelsesnivaet som er sokt. Ikke desto mindre ma nasjonal lovgivning overholde EU-lovgivningen. Bestemmelsen og bruken av det grenseoverskridende gamblingtilbudet faller innenfor rammen av de grunnleggende frihetene i traktaten om EUs funksjon, som gjentatte ganger bekreftet av EU-domstolen.

Medlemsstatene kan begrense eller begrense den grenseoverskridende forsyningen av alle eller visse typer online gamblingtjenester pa grunnlag av mal for offentlig interesse som de soker a beskytte i forhold til gambling. Selv om medlemsstatene vanligvis tilbyr legitime grunner for begrensningen av grenseoverskridende gamblingtjenester, ma de likevel vise til hensiktsmessigheten og nodvendigheten av tiltaket i sporsmalet og konsistensen av regelverket.

Kommisjonen har i de siste arene lansert overtredelsessaker mot en rekke medlemsstater, og det er registrert et betydelig antall flere klager, herunder ogsa nylig, med Kommisjonen, om anvendelsen av artikkel 49 eller 56 i EUF pa gamblingomradet.

I lys av den grundige informasjonen som ble samlet inn i gronn-konsultasjonen og den siste jurisprudensen fra EU-kommisjonen, er Kommisjonen na i en bedre posisjon, nar det er nodvendig, for a iverksette tiltak for a handheve de relevante traktatbestemmelsene med hensyn til nasjonale regler ikke overholder EU-loven.

KU har bekreftet at bestemmelsen og bruken av grenseoverskridende gambling tilbud er en okonomisk aktivitet som faller innenfor rammen av de grunnleggende frihetene i EUF. Spesielt forbyr artikkel 56 EUF-traktaten begrensninger i friheten til a yte tjenester til mottakerne i andre medlemsstater. Nasjonale regler som forbyder levering av gamblingtjenester som er autorisert i andre medlemsstater, ble funnet a begrense friheten til nasjonale beboere til a motta tjenester via internett som tilbys i andre medlemsstater. De begrenser ogsa friheten til operatorer etablert i andre medlemsstater til a tilby gamblingtjenester.

Begrensninger eller begrensninger pa det grenseoverskridende tilbudet av online gamblingtjenester som er innfort av medlemsstatene, fokuserer hovedsakelig pa mal for forbrukerbeskyttelse, s rlig forebygging av problemgambling og beskyttelse av mindrearige, og om kriminalitet og forebygging av svindel. Medlemsstatene ma demonstrere at de mal for samfunnsinteresser de har valgt for a sikre, blir forfulgt pa en hensiktsmessig, konsekvent og systematisk mate, og de ma ikke gjennomfore, legge til rette for eller tolerere tiltak som vil motvirke oppnaelsen av disse malene.

Kommisjonen vil:

Fremskynde fullforelsen av sin vurdering av nasjonale bestemmelser i de pagaende overtredelsessaker og klager og ta handhevelseshandlinger nar det er nodvendig.

Overtredelsesprosedyrer og klager.

Fem medlemsstater er for oyeblikket pa det andre (den sakalte «begrunnede opinionen») fase av overtredelsesprosedyrer: Finland, Hellas, Ungarn, Nederland og Sverige. Kommisjonen har sendt sakalt «formell bekreftelse» til Sverige (pa en annen sak) og Tyskland. I andre medlemsstater er sakene mindre avanserte. Men i lys av den lovgivningsmessige utviklingen som har skjedd de siste arene i flere medlemsstater, vil Kommisjonen fra i dag anmode alle berorte medlemsstater om a gi informasjon om de siste utviklingene i deres spilllovgivning.

Klager mot 20 medlemsstater er for tiden registrert hos Kommisjonen. Disse er registrert i CHAP (Klagerhandtering – Accueil des Plaignants ‘), instrumentet som er utformet for behandling av klager og henvendelser fra europeiske borgere om anvendelse av EU-lovgivningen av en medlemsstat. Alle medlemslandene som er underlagt klager, ma ogsa gi informasjon om deres gjeldende lovgivningsregler.

Nar det er nodvendig, vil Kommisjonen iverksette tiltak for a handheve de relevante traktatbestemmelsene under hensyntagen til den siste jurisprudensen fra EU. Videre vil overholdelsen av utkast til nasjonal lovgivning om onlinespill med EU-loven fortsatt vurderes under den sakalte meldingsprosedyren.

2. Forbedre administrativt samarbeid.

Forbedret administrativt samarbeid vil bista medlemslandene og spillreguleringsmyndighetene i deres regulerende og tilsynsrolle og forbedre kvaliteten pa sitt arbeid. Praktisk samarbeid vil gjore det mulig for medlemslandene a bli kjent med andres systemer og praksis og a utvikle n rmere arbeidsforhold pa operativt niva.

Kommisjonen vil:

Tilrettelegge for administrativt samarbeid mellom spillregulatorer og undersoke mulighetene som senere kan tilbys av Informasjonssystemet for det indre marked 3 for a dekke utveksling av informasjon / samarbeid mellom medlemslandene.

Forbedre utveksling av informasjon og beste praksis pa handhevelsesforanstaltninger og undersoke fordelene og mulige grenser for responsive handhevelsesforanstaltninger, som for eksempel betalingsblokkering og deaktivering av tilgang til nettsteder pa EU-niva.

Forklarer prosedyrene for a varsle og handle pa uautorisert innhold som er vert i EU av elektroniske mellommenn.

Utvikle regelverksdialog med tredjelande.

3. Beskytte forbrukere og borgere.

Kommisjonen har som mal a sikre at alle EU-borgere er garantert et hoyt beskyttelsesniva. Malet er a trekke spillere vekk fra uregulerte og potensielt skadelige gamblingtilbud som ofte kommer fra utenfor EU / EOS. Videre er det risiko forbundet med gambling, slik som avhengighet eller overdreven gambling, og tilstrekkelige tiltak er nodvendig for a forhindre utvikling av slike problemer. Et annet viktig mal er beskyttelse av mindrearige, s rlig for a hindre at de far tilgang til gambling nettsteder.

Kommisjonen vil:

Vedta anbefalinger til medlemsstatene om:

felles beskyttelse av forbrukerne.

ansvarlig gamblingannonsering.

Vurdere anbefalinger om gamblingrelatert internettavhengighet blant ungdommer under EU NET ADB 4.

Vurder markedsytelsen av online gamblingtjenester under undersokelsen over forbrukermarkedets overvaking.

Rapport om relevante arbeidsgrupper under ALICE RAP 5 og utfor en vurdering av disse forskningsresultatene.

Et felles sett med prinsipper utarbeidet pa EU-niva bor sikte pa a sikre et hoyt forbrukerbeskyttelsesniva. Disse prinsippene bor omfatte effektiv og effektiv registrering av spillere, aldersbekreftelse og identifikasjonskontroller – spesielt i forbindelse med pengetransaksjoner, virkelighetskontroller (kontoaktivitet, advarselsskilt, skilting til hjelpelinjer), ingen kredittpolitikk, beskyttelse av spillerfonde, selvtillit begrensningsmuligheter (tid / okonomiske rammer, ekskludering) samt kundesupport og effektiv handtering av klager 6.

4. Forhindre svindel og hvitvasking av penger.

En effektiv anvendelse av mekanismer for bekjempelse av svindel og hvitvasking av penger er avgjorende, bade av ansvarlige nasjonale myndigheter og av operatorer, hvorav noen allerede gjelder, f.eks. kundebekreftelse og betalingsovervaking. Bedragerende transaksjoner (for eksempel kredittkortsvindel eller tyveri av bankdetaljer) kan inneb re mange land. Koordinert innsats mellom spillregulatorer vil bidra til a handtere disse problemene mer effektivt.

Kommisjonen vil.

Vurder a utvide omfanget av anti-hvitvaskingsdirektivet 7 til alle former for gambling.

Vurder i sammenheng med sin overordnede politikk for nettkriminalitet de mulige spesifisitetene og losningene som er utviklet for online gambling sektor.

Utforsk muligheten for en EU-standard pa gambling utstyr, inkludert gambling programvare.

5. Beskytte integriteten til sport og forhindre matchfesting.

Betting-relatert match-fixing gjelder idrettsorganisasjoner, idrettsfolk, forbrukere og regulerte gamblingoperatorer. Et mer grundig samarbeid mellom spilloperatorer, idrettsorganer og nasjonale myndigheter, inkludert myndigheter, er nodvendig bade pa nasjonalt og internasjonalt niva for a bekjempe matchfesting.

Kommisjonen vil.

Vedta en anbefaling om beste praksis i forebygging og bekjempelse av innsatsrelatert kampfesting.

Fremme internasjonalt samarbeid og dialog om forebygging av matchfesting.

I sin anbefaling vil Kommisjonen utvikle anti-matchende tiltak som gjelder i alle medlemsstater og idrettsfag i samarbeid med interessenter med sikte pa a:

Fremme en mer effektiv utveksling av god praksis i forebygging av spillrelatert kamplosning, blant annet tiltak for bevisstgjoring og oppl ring for aktorer innen idrettsomradet.

Sikre gjensidig rapportering og oppfolging av mistenkelige aktiviteter av idrettsorganer, operatorer og tilsynsmyndigheter, herunder a samle palitelige tall pa omfanget av problemet.

etablering av minimumskonflikter for interessekonflikter, for eksempel v ddemal for idrettsfolk og idrettsansatte, samt utelukkelse av ungdomsarrangementer fra innsats, og.

introdusere hotlines og andre rapporterings- eller floyteblasende varslingsmekanismer. Dedikerte verksteder vil bli organisert til dette formalet med involvering av eksperter pa gambling.

Hva er fordelene med de planlagte tiltakene?

Tiltak pa EU-niva vil bidra til a oke juridisk klarhet og etablere retningslinjer basert pa bevis hentet fra medlemsstatene og interesserte interessenter.

Forbrukerne vil dra nytte av mer lett tilgjengelig informasjon, inkludert pa autoriserte operatorer, pa kundekontoaktivitet, advarselsskilt og informasjon om risiko forbundet med gambling.

Online gambling operatorer og andre interessenter som internett tjenesteleverandorer, betalingstjenester og kommersielle kommunikasjonsmeglere, vil dra nytte av et klarere online gambling regelverk miljo.

Forbrukere og operatorer vil dra nytte av tiltak som skal forhindre hvitvasking og svindel.

Nasjonale regulerende myndigheter vil dra nytte av deling av god praksis.

Smabarn vil bli beskyttet gjennom tiltak som skal oke aldersverifiseringsverktoy og programvarefiltrering i hjemmet for eksempel for a hindre at de far tilgang til gambling-nettsteder.

Hvorfor ikke velge sektorsspesifikk lovgivning?

Det ble ikke ansett hensiktsmessig pa dette stadiet a foresla sektorsspesifikk EU-lovgivning som dekker et bredt spekter av problemer. I meddelelsen identifiseres en rekke prioriterte initiativer som skal vedtas over en toarsperiode. Disse tiltakene reagerer pa problemene som er fremhevet i bidragene fra medlemslandene og industrien til gronn-konsultasjonen. Disse bidragene viste at en trinnvis tiln rming i EU er nodvendig.

En rekke medlemsstater har deltatt i en gjennomgang av lovgivningen om gambling, og alle medlemsstatene vil ha nytte av deling av praktisk erfaring med de nasjonale regulerende myndigheters regulatoriske og tekniske utfordringer. A oppmuntre til administrativt samarbeid og gi et hoyt niva av beskyttelse til forbrukere i hele EU er umiddelbare prioriteringer.

Kommunikasjonen er i stor grad basert pa ikke-lovgivende tiltak. Vil disse tiltakene v re effektive i hele EU?

Flere av tiltakene vil bli utarbeidet sammen med medlemsstatene, hvorav noen ogsa involverer interessenter. Kommisjonen vil gjennomfore en evaluering av gjennomforingen og anvendelsen av alle tiltakene to ar etter vedtakelsen av meddelelsen. Den skal utarbeide en rapport om funnene av evalueringen. Hvis tiltakene som implementert er utilstrekkelige, kan det tas hensyn til ytterligere tiltak som skal tas pa EU-niva.

Mer informasjon er tilgjengelig pa:

Malt pa grunnlag av Brutto Gaming Inntekter (GGR) (dvs. innsats mindre premier, men inkludert bonuser)

H2 Gambling Capital.

Siktet pa a evaluere utbredelsen og determinanter av grenseavhengighet avhengighetsbruk og internettavhengighet blant europeiske ungdommer.